Planéta Zem a Voda ako zdroj života 2.

11.12.2020

7.12.2020 sme uverejnili prvý článok zo série na tému Planéta Zem a Voda ako zdroj života ... aká je vízia? Pokračujeme ďalšou časťou ...

V rámci pozitívneho prístupu sa budeme snažiť poukazovať na danú problematiku vody a pitnej vody celistvo. Dostaneme sa pochopiteľne aj k Slovensku a Čechám. Kvalita vody a hydratácia je veľmi dôležitá oporná súčasť v oblasti Zdravia, Vitality a zdravého životného štýlu ľudí. Pre príklad náš mozog je z 85 % tvorený vodou, naše telo v priemere 70 až 75 %.

S poukazom na záver článku (prvej časti), určité riziká z pohľadu celoplanetárneho, predstavujú situácie na riekach Níl, Eufrat, alebo pohraničné rieky medzi Spojenými štátmi a Mexikom, kde dochádza k výraznému zásahu do prirodzeného kolobehu vody výstavbou priehrad. Nie priaznivý je aj spor medzi Sudánom, Etiópiou a Egyptom o zdroje vody Nílu. Kontinuitu predstavuje aj populačný prírastok 80 až 100 miliónov v oblastiach, ktoré môžu byť zásadným spôsobom ohrozené z hľadiska pitnej vody v oblasti Afriky ...

Kľúčovými zdrojmi pitnej vody najmä hĺbkových zdrojov je Lýbia, kde kvôli vode prebehli mnohé konflikty a v neposlednom rade severná časť Afriky a Sahary. Severná časť Afriky má dispozíciu obrovských zdrojov podzemnej vody pod saharskou oblasťou a mohla by byť významným zdrojom pitnej vody pre teritóriá severnej Afriky a Blízkeho východu. Žiaľ, politická deštrukcia charakteru národného egoizmu, ktorou sa prezentujú politické elity moci, zmarila väčšinu projektov.


Voda a jej kvalita je kľúčovým faktorom pre ďalší vývoj na Zemi. Pri nastúpenom trende nie je možné vylúčiť v blízkej budúcnosti na Planéte Zem tendenciu vzniku lokálnych konfliktov o vodu, v príčinnej súvislosti s latentnými pokusmi o globalistické invazívne zásahy smerujúce proti ľudskosti v súvislosti so zdrojmi kvalitnej pitnej vody a čistých potravín ... opäť pozitívny vývoj máme v rukách my, ľudská civilizácia, začína to u každého jednotlivca úrovňou etiky, harmónie a Vedomia.

Tu poukážeme na zásadný princíp a niekoľko postrehov. Slovenská republika má výhodu strategického postavenia, ktoré je potrebné si vážiť. Ide o výhodu viacdimenzionálnu. Spočíva napríklad v ideálnej polohe rozvodia "strechy" v rámci Európy. Tak ako zdanlivo "malá" plocha územia Slovenskej republiky na mape môže evokovať tendenciu podceňovania (... i keď len podvedomého), tak významná je energetická sila tohoto územia a to aj z pohľadu vysokej kvality a množstva vody. Máme skutočne priaznivé predpoklady pre múdre zadržiavanie vody v krajine, k čomu sú Príroda a Planéta Zem "otvorené". Príkladom je sústavné zalesňovanie, ktoré žiaľ najmä v posledných desaťročiach, je v úrovni stagnácie až poklesu pre určitý, nazvyme to morálny úpadok Vedomia civilizácie (česť výnimkám). Namiesto zalesňovania stále viacmenej klčujeme naše lesy dokonca v Národných prírodných rezerváciách (viď Muránska planina) alebo aj v iných rôznych lokalitách.

Priaznivým východiskom je optimálne vybudovať v priebehu najbližších 10 - 15 rokov nové nádrže na zadržiavanie vody a realizovať výrazným spôsobom zalesňovanie!!! Takýmto spôsobom je možné udržať pri budúcich klesajúcich zrážkach relatívne dostatočný objem vodných zdrojov a vytvoriť tak konkrétne predpoklady pre priaznivý harmonický vývoj, teda pre VYVÁŽENÉ spolužitie človeka s Prírodou :-) ako rovnocenných spolupracujúcich súčastí.

Ako príklad z praxe, ktorý objasňuje dôležitosť vodných zdrojov pre budúcnosť ľudskej civilizácie a citlivý prístup k čistote Prírody sú opatrenia na rieke Dunaj, ktorý napája Podunajskú nížinu. Najvyššiu hladinu má Dunaj počas leta, práve keď sa topia alpské ľadovce. V iných obdobiach je hladina Dunaja podstatne nižšia. Podobne je to aj s doplňovaním hladiny podzemných vôd napríklad na Žitnom ostrove alebo v delte Dunaja, ktoré je podstatne pomalšie a obmedzenejšie. V situácii, pokiaľ by nedošlo k roztápaniu alpských ľadovcov, by zostávala trvale nízka hladina na Dunaji so všetkými dôsledkami. To zase vplýva na systém Južnej Moravy, pre vlastnú rieku Morava a prípadne by to mohlo ohroziť využívanie vody na závlahy napríklad na Žitnom ostrove, v južnej časti Slovenska a pod.. Všetko so všetkým súvisí ...


Možeme pokračovať ... Zrýchlenie odparovania vody napríklad vo východoslovenskom teritóriu bude znamenať riziko zníženia hladiny vodných zdrojov, ale pri vysokej miere znečistenia vody pritekajúcej k nám z Ukrajiny to bude znamenať ohrozenie a zrejme aj nutnosť výstavby dodatočných čistiarní odpadových vôd. Nepostačujú existujúce čistiarne. Podľa viacerých pravdivých zdrojov poznania na Slovensku a ani v Čechách v súčasných podmienkach viac ako 60 % čistiarní odpadových vôd nie je schopných zachytiť celkovú štruktúru látok, ktoré sa dostávajú do vody vo väzbe na chemizáciu agrárneho sektora alebo pestovaním biopalív.

Je možné poukázať taktiež na kvalitu vody na slovenskom Považí alebo množstva vody, ktoré sa týka Moravy, nevynímajúc rieku Vltavu a Labe v Čechách a niektorých ďalších oblastí. Je faktom, že aj také veľké vodárenské systémy ako je Želivka jednoducho nemajú dostatočné kapacity na to, aby odstránili z vody aj tie chemické látky a prímesy ako sú polutanty, ktoré sa tam dostávajú a sú trvale vo vode (...viď články v súvislosti s objavenými malými čiastočkami plastov vo vode na Slovensku a pod...).

Problém znečistenia vody pesticídmi a látkami poškodzujúcimi štruktúru vody, súvisiacich aj s pestovaním biopalív, potrebuje byť riešený ako súčasťou harmonických impulzov. Najmä v Českej republike obrovský nárast pestovania repky v konečnom dôsledku smeruje k dynamickej investičnej činnosti v rozsahu niekoľkých desiatok miliárd českých korún v rámci zásadnej reštrukturalizácie a inovovania celkových systémov čistenia vody.

Nepochybne je nevyhnutnosťou, v blízkej budúcnosti časového horizontu 10 - 15 rokov výhľadovo do roku 2030 až 2035 pre priaznivý vývoj stredu Európy, realizovať na Slovensku a aj v Čehách výstavbu rozsiahlych stavieb a komplexov v oblasti čistenia odpadových vôd :-)

Zabezpečenie teritória Európy, strednej Európy dostatočným množstvom kvalitnej pitnej vody je jednou z kľúčových úloh ľudskej civilizácie na Planéte Zem. Otázka redistribúcie vody sa postavila pred nás a priamo sa nás dotýka. Existuje viac nadnárodných gigantov ako je VEOLIA alebo THAMES WATER, z ktorých sa niektoré etablovali aj na slovenskom trhu v rámci vstupov zahraničných investorov. Otázkou zostáva, ako sa zhostili tohto procesu a čo skutočne pozitívne priniesli pre radového občana v rámci svojho pôsobenia. Prúdenie investícii "do vody" a vodohospodárstva bude zásadným faktorom v rámci finančného sektora.

Tu si však je potrebné uvedomiť, že investičná činnosť v oblasti redistribúcie vody nie je determinovaná za účelom dosahovania zisku ako primárneho stimulu, ale na prvom mieste priestorom pre harmonické spojenie vládnych programov na vyšších etických princípoch ľudskosti a dôstojnosti, harmonického súžitia s Prírodou umožňujúceho prežitie dôsledkov klimatických zmien v budúcnosti na úrovni celoplanetárnej.

Každý jednotlivec má začínať od seba, jednak dôrazom na kvalitu a čistotu pitnej vody a pochopiteľne aj hospodárne využívanie zdrojov ... tým podporuje a živí POZITIVITU A NÁDEJ na priaznivý vývoj :-).


... pokračovanie v tretej časti ...


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, december 2020