Planéta Zem a Voda ako zdroj života 1.

07.12.2020

Prečo je potrebné sústavne zvyšovať vnútornú čistotu, etiku a harmóniu každeho z nás, Nové poznanie a Nové úrovne Vedomia?

Prečo je potrebný na prvom mieste Celistvý Zdravý životný štýl jednotlivca na všetkých urovniach ľudskej bytosti?

Ako ľudstvo žijúce na Zemi máme aj spoločné úlohy, ktoré nás čakajú :-) Týkajú sa čistoty a úrovne Vedomia každého z nás.

Asi nie je potrebné polemizovať o dôležitosti vody ako zdroja potrebného pre život. Aj v rámci zdravého životného štýlu je veľmi dôležitý pitný režim. Piť čistú vodu a pravidelne sa hydratovať :-). V období posledných mesiacov dostávame stále impulzy venovať sa problematike vody, ako veľmi vzácnej tekutiny, bez ktorej nie je možný život na Zemi. Vznikla tak séria článkov ...


Na základe viacerých pravdivých zdrojov poznania, aj z oblasti vedeckých štúdií posledného desaťročia, sa opakovane potvrdil problém z pohľadu Planéty Zem. Nie je to len selektovaný samotný princíp globálneho otepľovania. Zásadným problémom je nárast extrémnych horúčav na jednej strane, aj v blízkej budúcnosti a z toho vyplývajúce obrovské suchá a vyvodená celková zmena v oblasti vodných tokov. Pochopiteľne, že aj umelé ochladzovanie ovdzušia Planéty a geoinžiniering niektorých "mierotvorcov", ktorý tu prebieha už desaťročia v rámci "ochrany civilizácie na Zemi" nás nespasí a nezachráni. Pokiaľ sa chceme posunúť pozitívne ako civilizácia, musíme byť pravdiví.

Asi všetci si vieme uvedomiť, čo znamenajú vyvolané zvýšené odtoky a výpary vody, zmeny v rozložení zrážok a predovšetkým aj dlhodobé suchá postihujúce vybrané regióny na povrchu Planéty Zem. Všetko so všetkým súvisí, architektúra súvislosti a jej princípy pochopiť je dôležité. Alibizmus, život v "mydlových bublinách a vzdušných zámkoch" bez jasného morálneho postoja taktiež nič pozitívne reálne nevytvoria.

Situácia je zhruba nasledovná. Pravdepodobne v priebehu niekoľkých desiatok rokov bude celkový stav vody na Planéte Zem a jej spotreby výrazne zasiahnutý dynamickým stretom viacerých statusov. Do roku 2025 vzrastie spotreba vody na Planéte Zem o viac než 40 % a do roku 2050 viac ako 55 až 60 %. Zásadné vplyvy sú populácia a vplyv agrárneho sektora. S tým logicky súvisí ohrozenie veľkej časti súčasných zdrojov pitnej vody. Stav sa bude dramatizovať medzi nárastom spotreby vody a súčasným poklesom rezervoárov pitnej vody o viac než 35 až 40 %.

Logickým vyústením bude situácia prehĺbenia rozporu medzi potrebou a zdrojmi vody. Je možné seriózne vysloviť na základe viacerých zdrojov poznania na základe vedeckých štúdií a analýz predpoklad, že pri súčasnom trende do roku 2025 bude 1,8 miliardy ľudí na Planéte Zemi trpieť nedostatkom vody. Viac ako 4 miliardy ľudí budú trpieť trvale nedostatkom vody, resp. budú mať k dispozícii len veľmi znečistenú alebo kontaminovanú vodu. Ide o vyústenie pôsobenia negatívnych vplyvov vytvorených aj parazitovaním ľudskej civilizácie na Planéte Zem, ktoré sa stále podporujú nie priaznivým spôsobom. Je potrebné to zmeniť pozitívnym prístupom v rámci spolupráce civilizácie na základe Nových princípov :-)

Podľa prognózy OSN je potvrdený tento nelichotivý efekt. Tvrdí, že do roku 2030 zhruba v 48 krajinách s celkovým počtom viac ako 3 miliardy obyvateľov, bude výrazný nedostatok vody. S tým súvisí aj zmena štruktúry hĺbkových zdrojov pitnej vody, kde zhruba z 34 zdrojov je vyše 18 zdrojov trvale znečistených, u 11 zdrojov dochádza k trvalému zhoršovaniu. Iba u zvyšku dochádza k zachovaniu spôsobilosti v oblasti vodných zdrojov.


Bilancia jednotivých teritórií na Planéte Zem je jasne nelichotivá. V rámci Európskej únie nemôžeme v súčasnosti opomenúť, že pri nastúpenom trende dôjde k zmene hydrogeologických pomerov, ktorá sa dotkne Španielska, Nemecka, Portugalska, veľkej časti južného Talianska, postupné rozpúšťanie alpských ľadovcov môže spôsobiť akútny nedostatok vody. Zásadným faktorom je predpokladané výrazné zníženie zrážok v oblasti Severnej Afriky, Blízkeho východu, južnej časti Indie, Pakistanu a Bangladéša so súčasným výrazným príprastkom populácie. To spôsobí obrovský tlak.

Viaceré štúdie OSN predpokladajú nárast populácie na Zemi až na 8 až 9 miliárd. Ide teda o logické zvýšenie potreby vody. Tu je dôležité pripomenúť, že skutkový stav na Planéte Zem hovorí o obrovskej asymetrii, pretože viac ako 80 % zdrojov pitnej vody je umiestnených v oblastiach, v ktorých nežije porevažná väčšina ľudskej civilizácie a zároveň prebieha proces rozširujúcej sa dezertifikácie mnohých území. Ide o lokality Sahara, ale aj púšte Gobi, Taklamakan v Ázii, ide o zväčšovanie púštnych území pri súčasnom poklese zrážok.


Máme vždy NÁDEJ ako ľudská civilizácie. Je to na nás, na ľuďoch. Planéta Zem má aj vnútorné zdroje podzemnej vody v priestore vodopádov Iguazu v Južnej Amerike. Výhodou je, že celá oblasť Amazónie nie je poškodená a zasiahnutá technickou civilizáciou a zdroje podzemnej vody sú nepoškodené.

Je to na každom z nás, aby zvyšoval svoje vyladenie a harmóniu :-). Práve tým robí prvý krok, aby prenášal (uzemňoval) do reality každodenného života to najlepšie čo môže :-) ...


... pokračovanie v ďalšej časti, v ktorej budeme hovoriť o tejto problematike aj na Slovensku a v Čechách.


© Marian Svinčiak, www.viacenergieprezivot.sk, december 2020